Iisus Hristos este Biruitorul

Domnul potoleşte furtunile de pe mare. Domnul linişteşte vânturile. Aseară am fost înspăimântaţi de furtuna şi vânturile şi potopul de ploaie. Câinii urlau, vitele mugeau de teamă; acoperişurile de pe clădiri erau dărâmate, copacii erau scuturaţi . Totuşi, iată ce dimineaţă plină de slavă s-a revărsat! Lumină, limpezime şi seninătate – de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nicio singură frunză din copaci nu foşneşte. Simţim de parcă ziua ar fi biruit noaptea, lumina – întunericul, iar bucuria – întristarea. Domnul este acum biruitor, întocmai precum a fost odinioară pe Lacul Ghenizaret, şi este, de altfel, pururea. El este întotdeauna biruitor. El potoleşte furtunile şi vânturile chiar înlăuntrul sufletelor noastre. El porunceşte duhurilor celor rele să fugă de la noi şi să nu se mai îngrozească. El alungă teama. El aduce seninătatea, limpezimea şi bucuria. Doar El, dragele mele surori, Domnul nostru Cel de aur.

Noi Îi dăm mulţumire. Noi ÎI venerăm. Îi cântăm imne. ÎI primim în noi înşine. Cum Îl primim în noi înşine? Noi L-am primit deja în noi înşine atunci când ne-am împărtăşit cu Sfintele Taine. El a intrat deja înlăuntrul vasului vieţii noastre, al trupului şi al sufletului nostru. Şi întocmai precum S-a aflat El într-o corabie cu apostoli, tot astfel este El, exact Acelaşi şi acum în vasul vieţii mele şi al vieţii tale.

Şi ori de câte ori se stârneşte o furtună în sufletul nostru şi vânturi viclene vor să ne doboare, El este Mântuitorul nostru. întocmai precum odinioară El a poruncit furtunii şi vântului, dinaintea apostolilor îngroziţi: „Taci, linişteşte-te!”, tot astfel poate El şi acum să săvârşească aceeaşi minune, aducând pacea înlăuntrul nostru. Noi trebuie doar să ne rugăm Lui, la fel precum apostolii au procedat în vremea aceea: „Doamne, mântuieşte-ne, că pierim” (v. Mt. 8: 25).

Aţi văzut prescura, sfânta pâine folosită pentru Dumnezeiasca Liturghie. Şi ştiţi, desigur, ceea ce este întipărit pe prescură. In jurul unei cruci se află o inscripţie pe care se poate citi: „IC XC NIKA”. Aceasta înseamnă: „Iisus Hristos, Biruitorul”. O, surorile mele, dacă Hristos se află în noi, biruinţa este în noi, biruinţa împotriva tuturor forţelor potrivnice, văzute şi nevăzute, împotriva oricărei uri care ar putea apărea în inima noastră, împotriva oricărei amărăciuni, a oricărei temeri şi împotriva oricărui întuneric care s-ar putea furişa în mintea sau în trupul nostru.

Dacă lumea te necăjeşte, să ştii că înlăuntrul tău se află Cel Ce este mai puternic decât lumea şi a biruit lumea. Întocmai precum odinioară le-a spus apostolilor Săi: „în lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi Eu am biruit lumea” (Ioan 16: 33). Prin urmare, surorile mele, ori de câte ori vă necăjesc oamenii, intraţi în inima voastră cu toată mintea şi spuneţi acolo de câteva ori aceste cuvinte: „Iisus Hristos este Biruitorul”. Şi, de îndată, veţi simţi putere şi lumină. Să credeţi că Domnul Iisus a intrat cu adevărat în inima voastră prin Sfânta Împărtăşanie, şi să credeţi că El a biruit întreaga lume şi tot ce se află în lume şi nu vă temeţi. Sf. Ioan Evanghelistul, smeritul ucenic al lui Hristos care şi-a aşezat capul pe sfântul piept al Domnului, o spune în acest chip: „Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea, şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră” (I Ioan 5: 4).

Dacă teama vă va cuprinde din pricina vreunui coşmar sau din pricina vreunei fantasme sau fantome în timp ce sunteţi treaz, intraţi iute în inima voastră cu mintea şi iarăşi rostiţi aceste cuvinte de câteva ori: „Iisus Hristos este Biruitorul”. Căci Domnul este biruitor asupra oricărei forţe rele. Amintiţi-vă ceea ce aţi citit în Evanghelie -felul în care Domnul a alungat duhurile rele din oameni şi ceea ce a spus: „L-am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer”, şi cum, după slăvită Sa înviere, El le-a dat putere Apostolilor Săi asupra diavolilor, aşa şi nouă tuturor celor ce credem într-însul atunci când El a spus că acest semn va urma tuturor celor ce cred: „În numele Meu demoni veţi izgoni” (Marcu 16: 17).

Duhul cel rău urăşte omul mai abitir decât orice altă creatură din lume şi-i urăşte pe creştini mai tare decât pe toţi ceilalţi oameni, iar pe monahi şi monahii îi urăşte mai mult decât pe toţi ceilalţi creştini. De aceea, el luptă neîncetat să stârnească furtuni împotriva monahilor, fie dinafară, prin oameni, fie dinlăuntul sufletului, prin gânduri rele şi dorinţe necurate. Citim în Vieţile Sfinţilor ce luptă cumplită au dus sfinţii monahi şi monahii cu aceste fiare nevăzute. £*ar ei au biruit cu numele lui Îlsus, cu semnul Sfintei Cruci şi cu un er°ism extraordinar. Da, şi mai presus de orice, prin Sângele Mielului lui Dumnezeu, aşa precum stă scris în Apocalipsă despre aleşii lui Dumnezeu: „Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului” (Apoc. 12: 11).

Iar Sângele Mielului se află în voi, surorile mele. Prin Sf. Împărtăşanie l-ati luat în voi înşivă. Precum focul cel viu, acest preacurat sânge arde orice forţă necurată, precum şi păcatele voastre. Prin urmare, ori de câte ori se stârneşte furtuna împotriva voastră, fie de afară prin oameni neluminaţi, ori dinlăuntru prin gânduri rele şi dorinţe necurate, refugiaţi-vă în inimă cu mintea şi spuneţi: „Iisus Hristos este Biruitorul”. Domnul nostru este mai tare decât oricine sau decât orice şi poate acum şi pururea să biruiască lumea şi demonii şi să potolească toate furtunile şi vânturile, dinlăuntru sau dinafară.

Atunci când L-aţi primit pe Hristos în voi înşivă prin Sf. împărtăşanie, surorilor, trataţi-L cu mai mult respect şi importanţă decât pe voi înşivă. El a intrat în inima voastră şi Şi-a făcut tron din inima voastră. El trebuie să domnească în calitate de împărat înlăuntrul vostru, să strălucească înlăuntrul vostru pentru a putea lupta pentru voi. Nu vă jucaţi, încercând să vă faceţi pe voi mai importanţi decât El, fiindcă atunci El vă va părăsi şi veţi fi lăsaţi goi, iar tronul Său din inima voastră va fi curând acaparat de către ucigaşul satana, vrăjmaşul tău şi al Lui. Unde te vei afla tu atunci? Cu cine vă veţi afla atunci? Cine vă va mântui atunci? Prin urmare, vă avertizez, că de îndată ce primiţi Sf. împărtăşanie în voi înşivă, cugetaţi şi înţelegeţi că L-aţi primit înlăuntrul vostru pe cel mai puternic şi mai drag Domn, Prieten şi pe Cel Ce vă iubeşte cu adevărat. Supuneţi-vă întru totul Lui. Ingăduiţi-I să vă îndrume trupul, sufletul şi întreaga voastră viaţă până la sfârşit. El este biruitor asupra a tot ceea ce vă atacă, vă răneşte şi vă conduce către distrugere. De aceea, în inima voastră spuneţi adesea: „Iisus Hristos este Biruitorul”.

Se afirmă limpede în Apocalipsă ceea ce le-a făgăduit cerescul nostru Părinte celor care vor birui răul din această lume. Stă scris: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu”. Şi iarăşi puţin mai departe: „Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică albă şi Pe pietricică e scris un nume nou”. Şi mai departe: „Şi celui ce biruieşte… îi voi da lui stăpânire peste neamuri”. Şi iarăşi grăieşte Domnul: „Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii”.

Mai departe, Domnul îi spune lui Ioan, văzătorul cu duhul al tainelor Sale: „Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu”. Şi iarăşi grăieşte: „Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu”. Şi în cele din urmă, celui ce biruieşte Domnul îi făgăduieşte totul, absolut totul, grăind: „Cel ce va birui va moşteni acestea, şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el îmi va fi Mie fiu” (Apoc. 2: 7, 17, 26; 3: 5, 12, 21; 21: 7).

Dar cine poate să iasă biruitor, o, Doamne, dacă Tu nu vei fi Cel ce vei birui pentru noi? Nici măcar Sfinţii Apostoli n-au fost în stare să potolească furtuna de pe mare fără Tine. Nici chiar Petru nu şi-a putut birui teama de iudei, ci s-a lepădat de Tine de trei ori, până când Tu l-ai încins cu putere de Sus şi l-ai aşezat pe calea cea dreaptă. Iar Saul prigonitorul ar fi rămas tot Saul dacă Tu nu l-ai fi luminat cu lumina adevărului şi nu l-ai fi preschimbat în marele Pavel. Iar Măria Magdalena ar fi murit nebună, legată fiind de şapte demoni, dacă Tu nu ai fi eliberat-o.

Iar miile şi milioanele de alţi oameni, care până în ziua de azi au fost slăviţi, slăvindu-Te pe Tine, ar fi putut ei birui singuri, fără Tine, o, marele şi smeritul nostru Domn şi Mântuitor Îlsus Hristos? Ci, ajută-ne şi ne mântuieşte de orice rău care este mai tare decât noi, dar mai slab decât Tine: „Iar noi Te vom purta în inimile noastre şi ne vom făli cu Tine zicând: „Iisus Hristos Nika” (Iisus Hristos este Biruitorul).

Noi nu trebuie să ne temem deloc, dragele mele surori. Domnul ne ştie slăbiciunea şi neputinţele. El nu se aşteaptă la mai mult din partea noastră decât ceea ce putem noi face. El este Biruinţa. El este „Iisus Hristos Biruitorul (Nika)”. El a ieşit biruitor; El continuă să fie biruitor. El ne cere ca să-I primim biruinţa şi să recunoaştem că nu suntem nimic fără El. Fraza scrisă în Apocalipsă: “Celui ce biruieşte”, are înţelesul acesta: oricine îşi biruieşte propria sa mândrie şi slavă deşartă, îşi recunoaşte propria nimicnicie dinaintea Atotputernicului Hristos şi îl poartă în inima sa ca fiind Cel ce biruieşte şi se uneşte cu El în biruinţa Sa acela este cu adevărat „cel ce biruieşte”. Un astfel de om va căpăta viaţa veşnică şi Cununa slavei şi va domni alături de El pe tronul cel ceresc, dimpreună cu îngerii şi drepţii, strălucind precum soarele în vecii Vecilor. Amin.

Episcop Nicolae Velimirovici, Arhim. Justin Popovici , Lupta pentru credinţă

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *